سی و یک نما- گروه ارزیابی و انتخاب آثار بخش "فجر استانی" چهارده نمایش را برای حضور در مرحله نهایی بخش "فجر استانی" انتخاب کرد. به گزارش سی و یک نما به...