دو نمایش «اتاق» و «به طرز غریبی» در تئاتر شهر روی صحنه می روند