مسابقه مرور تئاتر ایران به جشنواره تئاتر فجر افزوده شد