۲۵ اثر نمایشی راه یافته به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران معرفی شد